POLETNA AKCIJA OBLAČIL: Kratke kolesarske majice in hlače ALE, DOTOUT in PINARELLO - 1 kos -20%, 2 kosa ali več -40% 

Ceramicspeed UFO Drip 180ml

Ceramicspeed UFO Drip 180ml
Koda izdelka: 103427

Zaloga: Na zalogi

70,00 €
Opis

Opis izdelka

Genialnost maziva UFO Drip Chain Coating predstavlja kombinacija priročnega nanašanja v tekoči obliki z nizkim trenjem, ki ga običajno lahko dosežemo le s trdimi in suhimi mazivi. Ne samo, da je po testih mazivo UFO Drip Chain hitrejše od praktično vseh maziv na trgu, ustvarja tudi povsem novo kategorijo maziv, ki se nanašajo v tekočem stanju, končni rezultat pa je 100% suh nanos. Dobra plat maziva je tudi ta, da zaradi suhosti ne vleče umazanije na pogonski sklop, posledično je tudi čiščenje sila enostavno.

Dodatena dobra lastnost maziva je tudi ta, da nanos zaščiti verigo pred zunanjo kontaminacijo, ki ji je veriga izpostavljena med vožnjo in se zato nanjo ne lepi. Zato je pomembno, da pred nanosom maziva verigo dodobra očistite. Če bo mazivo UFO Drip nanešeno na čisto verigo in pogonski sklop, vam slednjega praktično ne bo potrebno čistiti, priporočljivo je le, da verigo na vsakih 200 Km dodatno naoljite.


Značilnosti:

 • Najhitrejše tekoče mazivo za verige
 • 20% nižje trenje, v primerjavi z drugim najhitrejšim mazivom
 • 83% nižje trenje po vožnji, v primerjavi z drugim najhitrejšim mazivom
 • 46% nižja obraba pogonskega sklopa, v primerjavi z mokrimi mazivi
 • Vsaj 200 Km med nanosi

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

 • H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
 • H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
 • H315 Povzroča draženje kože
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico
 • H361f Sum škodljivosti za plodnost
 • H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
 • P331 NE izzvati bruhanja
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi

Pakiranje:

 • 180 ml