Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Campagnolo torbi« v trgovini Maxisport«

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

Pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre "Campagnolo Torbi" v trgovini Maxisport

« (v nadaljevanju: nagradna igra) , ki jo organizira MAXISPORT, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Instagram v nobenem primeru ni povezan s promocijsko kampanjo/ nagradno igro, ki jo objavlja organizator. 

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Namen nagradne igre, ki jo prireja organizator je: 

 • promocija kolesarskih znamk
 • promocija uradnega profila znamke MAXISPORT na Instagramu (@maxisport_cerin) in Facebooku

Povezava do nagradne igre:

1. na Instagram profilu: https://www.instagram.com/maxisport_cerin 

2. na Facebook profilu: https://www.facebook.com/maxisport.cerin

 
ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra se bo izvajala na območju Republike Slovenije in bo potekala na obeh socialnih omrežjih in v Maxisport trgovini, na Italijanski ulici 8, v Ljubljani, z začetkom dne 17.2. do 26.2.2024. 

 
UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe). Zaposleni pri Organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja ter njihovi ožji družinski člani (zakonci, zunajzakonski partnerji, partnerji v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starši, otroci) v nagradni igri ne smejo sodelovati. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe. 

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili in pogoji nagradne igre. V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična, izmišljena ali da za to obstaja utemeljen sum, si Organizator pridružuje pravico, da takšnega udeleženca izključi iz nagradne igre brez predhodnega obvestila. Prav tako si organizator pridružuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov. 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da je udeleženec seznanjen in se strinja z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri, udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. 

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelovanje v nagradni igri je možno v fizični trgovini Maxisport na Italijanski ulici 8, v Ljubljani. 

Udeleženec sodeluje tako, da v času trajanja nagradne igre: 

 1. V komentarjih Facebook ali Instagram objave označi prijatelja, ki potrebuje nove obroče
 2. Všečkajo našo objavo

 

Izžrebali bomo dva zmagovalca, pri čemer bomo podatke sodelujočih izžrebali enega iz objave na Instagramu in enega iz objave na Facebooku.

Deljenje omenjene objave ni nujen pogoj za sodelovanje!

Sodelujoči se s svojimi osebnimi podatki lahko v nagradno igro vključi samo enkrat in je upravičen do prejetja samo ene nagrade. 

Sodelovanje v nagradni igri je za vse udeležence brezplačno. 

 
NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE 

Nagradni sklad sestavlja: 

 • 2x torba za obroče Campagnolo

Podeljene nagrade niso zamenljive, izplačljive v denarni protivrednosti ali prenosljive.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

 
ŽREBANJE ZMAGOVALCEV NAGRADNE IGRE 

Ob vstopu na lokaciji organizatorja izvedla se bo izvedla podelitev nagrad med vsemi, ki so pravilno sodelovali v nagradni igri.

Tričlanska žirija, sestavljena iz predstavnikov organizatorja, pri podelitvi ne bo upoštevala zapoznelih in nepopolno ali napačno izpolnjenih prijav. 

Rezultati žreba so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico, da nagrado podeli nadomestnemu nagrajencu po metodi ponovnega naključnega žreba, če se izžrebanec nagrade ne odzove v roku in na način, ki je predpisan v teh pravilih. V primeru, da se nagrada ne more podeliti nadomestnemu nagrajencu, si Organizator pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli. 

 
OBVEŠČANJE ZMAGOVALCA IN PREVZEM NAGRADE 

Zmagovalec bo nagrado prejel v najkrajšem času oziroma takoj. Nagrajenec nagrado prevzame v trgovini Maxisport v roku 7 dni od obvestila organizatorja .

Če se nagrajenec ne odzove na obvestilo organizatorja, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. Nagrajenec je morebiti dolžan ob prevzemu nagrade organizatorju nagradne igre posredovati svoje osebne podatke za prevzem nagrade (ime, priimek, naslov, telefonska številka). V kolikor bo potrebno, bo zmagovalec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti tudi morebitne druge osebne podatke za potrebe podelitve in pošiljanja nagrade. 

Vsi sodelujoči se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo njihovih osebnih podatkov (ime in priimek) na Instagram profilu @maxisport_cerin. Organizator si pridružuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajenca tudi na Facebook strani https://www.facebook.com/maxisport.cerin (v nadaljevanju: Facebook stran) in/ali na spletni strani https://maxisport.si (v nadaljevanju: spletna stran). 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade ali jo odvzame, če: 

 • nagrajenec ne želi ali ne more sprejeti nagrade, 
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov nagrajenca, 
 • nagrajenec ni oddal svojih pravih podatkov, 
 • nagrajenec ni v istem dnevu prejetja obvestila uporabil prejetega popusta ali sprejel darila,
 • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre, 
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita. 

V primeru, da je nagrada že podeljena, pa se kasneje izkaže, da je nagrajenec prišel do nagrade na način, ki ni v skladu s temi Pravili in pogoji, sme organizator zahtevati takojšno vrnitev nagrade oziroma njeno denarno protivrednost skupaj s povrnitvijo nastale škode. 

Po zaključku nagradne igre bo organizator poskrbel za realizacijo in dostavo nagrad. 

 
ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na Facebook in Instagram profilu ali na spletni strani. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

 • nedelovanje Organizatorjeve spletne strani, Facebook strani in/ali Instagram profila. 
 • posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje; 
 • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve; 
 • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri; 
 • vsakršne posledice, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade; 
 • izgubljene pošiljke ter napačno navedene kontaktne podatke. 

 
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Organizator se zavezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da sme Organizator objaviti njegove osebne podatke (ime, priimek, IG uporabniško ime) na Instagram profilu in/ali na spletni strani in/ali na Facebook strani in tudi v morebitnih drugih medijih (poročila, članki in podobna gradiva vezana na nagradno igro), za kar od Organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Poleg tega soglaša, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek, naslov, tel. št.) lahko shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za namen obveščanja o nagradni igri vse do preklica udeleženca oziroma vse dokler so podatki potrebni zaradi zadostovanja veljavnim računovodskim in davčnim predpisom. 

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v pisni obliki zahteva prenehanje obveščanja, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, kar pa utegne vplivati na njegove pravice, ki izhajajo iz sodelovanja v tej nagradni igri (zlasti na primer podelitev nagrade). Uporabnik to stori po elektronski pošti na naslov [email protected] (Zadeva: GDPR – MAXISPORT IG) ali svojo prošnjo naslovi na naslov sedeža Organizatorja MAXISPORT, d.o.o., Ljubljana, Šmartiska cesta 211, 1000 Ljubljana, s pripisom “GDPR MAXISPORT IG”. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila, bo Organizator preprečil uporabo osebnih podatkov uporabnika za namene obveščanja v zvezi z nagradno igro. 

Organizator podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen podatkov, ki jih bo v skladu s temi splošnimi pogoji javno objavil (imena in priimki nagrajencev), in svojim pogodbenim partnerjem, ki bodo podatke obdelovali le v organizatorjevem imenu in za njegov račun. 

Sodelujoči je seznanjen, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenim partnerjem, s katerimi ima organizator sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Ti lahko obdelujejo v nagradni igri pridobljene podatke izključno v imenu in za račun organizatorja za zgoraj navedene namene in le dokler jih sme obdelovati organizator. 

Z drugimi podrobnostmi, povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem svojih pravic, se lahko udeleženci seznanijo v pravilih o varovanju zasebnosti in politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletnem mestu organizatorja - https://maxisport.si. 

 
DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE 

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani MAXISPORT (https://maxisport.si) ter so v času nagradne igre dostopna in na vpogled vsem udeležencem preko povezave v bio opisu Instagram profila @maxisport_cerin. 

 
OSTALE DOLOČBE 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator. 

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh pravil, prekinitev nagradne igre ali popolno zaustavitev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo Organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram profilu ali drugih spletnih kanalih (Facebook stran, spletna stran). 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. 

 

Ljubljana, 19. 3. 2024

Organizator nagradne igre: MAXISPORT, d.o.o.